Առաքում

Կատարելով պատվերը, պատվիրատուն հաստատում է, որ ընդունում է «Նավավան» ՍՊԸ-ի առաքման քաղաքականության բոլոր պայմանները: 

Օգտագործվող տերմինների բացատրություն. 

Վաճառող ընկերություն- «Նավավան» ՍՊԸ (սույն տեքստում նաև՝ Ընկերություն)

Օպերատոր-Վաճառող ընկերության վաճառքով զբաղվող կամ առաքումը կազմակերպող աշխատակից 

Առաքող ընկերություն-առաքումը իրականացնող տրանսպորտային ընկերություն, որի ծառայության պատվիրատուն հանդիսանում է «Նավավան» ՍՊԸ-ն :

Պատվիրատու/գնորդ-հանդիսանում է այն անձը, ով կատարում է գնումներ օնլայն տարբերակով՝ նոր ապրանքներ ձեռք բերելու նպատակով, ինչպես նաև կատարում է վճարումներ՝ կանխիկ կամ անկանխիկ:

1. Առաքումը 

1.1. Առաքումը բացարձակապես անվճար է Երևան քաղաքում, եթե պատվիրատուն կատարել է 10 000 /տասը հազար/ դրամ և ավելի գնում: 

1.2. 10 000 /տասը հազար/ դրամը չգերազանցող գնման առաքումը իրականացվում է ըստ առաքող ընկերության սակագնային պլանի:

1.3. Երևան քաղաքից դուրս առաքումն իրականացվում է ըստ առաքող ընկերության սակագնի: 

1.4. Պատվիրատուի կողմից պատվեր կատաելուց հետո, պատվիրատուն կստանա պատվերը հաստատող ծանուցագիր էլեկտրոնային փոստով՝ պատվերը ընդունվելու վերաբերյալ: Հաստատող ծանուցագիրը պարունակում է բոլոր տվյալները պատվիրված ապրանքի վերաբերյալ /պատվերի համարը, պատվիրված ապրանքի արտիկուլը, անվանումը, լուսանկարը (առկայության դեպքում), քանակը, գույնը, գինը և այլ տվյալներ/, ինչպես նաև առաքման հասցեն, ժամկետը /օրը/ժամը/ և առաքման արժեքը (առկայության դեպքում): 

1.5. Պատվերը հաստատող ծանուցագրում հայտնաբերված անհամապատասխանության դեպքում հարկավոր է անհապաղ կապ հաստատել օպերատորի հետ` հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով և հայտնել անհամապատասխանության մասին:

Վերոնշյալ տարբերակներից որևէ մեկով օպերատորի հետ կապ չհաստատելու դեպքում պատվերը համարվում է ընդունված ամբողջությամբ՝ պատվերը հաստատող ծանուցագրում նշված ձևով և այդ հիմքով կտրոնը համարվում է հաստատված: 

1.6. Անհրաժեշտության դեպքում, օպերատորը կարող է կապ հաստատել պատվիրատուի հետ` լրացուցիչ տվյալներ ճշգրտելու նպատակով: 

1.7. Առաքումն իրականացվում է 1-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Էքսպրես առաքման համար անհրաժեշտ է նշել մեկնաբանություն դաշտում: Այն գործում է նաև ոչ աշխատանքային օրերին:

1.8. Պատվիրատուն, նախօրոք, կտեղեկացվի` առաքանին ժամանականին հասցնելու անհնարինության պարագայում: 

1.9. Պատվիրատուն կարող է չեղարկել պատվերը նախքան այն Ընկերության կողմից ուղարկելը: Ընկերության կողմից ուղարկելուց հետո պատվերի չեղարկման պարագայում` կգանձվի առաքման վճարը /համապատասխան առաքող ընկերության սակագնային պլանի/: Գնման գումարի և առաքման վճարի տարբերությունը կվերադարձվի պատվիրատուի հաշվին` կետ 4-ի` իր կողմից իրականացրած վճարման եղանակին համապատասխան: Կանխիկ վճարման դեպքում պատվիրատուն պարտավորվում է առաքման գումարը կանխիկ վճարել առաքիչին:

1.10. Առաքաման վճարը ենթակա է գանձման, եթե պատվերը չեղարկվել է Ընկերության կողմից ուղարկելուց հետո, սույն քաղաքականության 1.1 կետի պարագայում ևս: 

2. Ընկերության պատասխանատվությունները 

2.1. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում առաքման հետաձգման համար, եթե հետաձգման պատճառը Ընկերության վերահսկողության ներքո չի գտնվում /առաքող ընկերության, վճարման, մաքսային ձևակերպման հետ կապված խնդիրներ և այլն/: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում առաքման հետաձգման արդյունքում պատճառված վնասների կամ պատվիրատուի բաց թողնված օգուտի համար: 

3. Գույնը 

3.1. Պատվիրած ապրանքի գույնը կարող է չնչին տարբերվել լուսանկարի գույնից: 

4. Վճարումները 

4.1. Ընկերության կողմից ընդունելի վճարման տաբերակներից են` 

• Կանխիկ գումար, 

• Բանկային քարտը /ArCa, MasterCard, Visa և այլն/, 

• Այլ /հարկավոր է համաձայնեցնել օպերատորի հետ/:

*Ընկերությունը երաշխավորում է պատվիրատուի անհատական տվյալների ամբողջական գաղտնիությունը: Մանրամասների համար կարող եք այցելել www.reyma.am Գաղտնիության Քաղաքականություն բաժին

5. Այլ դրույթներ 

5.1. Առաքող ընկերության սակագները կարող են փոփոխվել: Առաքման վճարը հաշվարկվում է ըստ վեբ կայքում այդ պահին տեղադրված առաքման սակագնի: 

5.2 «ԱՌԱՔՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»-ը ենթակա է Ընկերության կողմից միակողմանի խմբագրման և/կամ փոփոխման: Պատվիրատուի/գնորդի կողմից վերոնշյալ քաղաքականության խմբագրությունից և/կամ փոփոխությունից հետո պատվերի կատարումը համարվում է դրան ծանոթացում և դրա պայմանների ընդունում: