Վերադարձ

1. Վերադարձ /փոխանակում

1.1. Ապրանքի վերադարձը կամ փոխանակումը իրականացվում է բացարձակ անվճար, եթե առաքված ապրանքը չի համապատասխանում (Առաքում) 1.4 կետում նշված հաստատման ծանուցմանը և/կամ պատվիրատուի կողմից իրականացվել է (Առաքում) 1.5 կետի պահանջը և այդ անհամապատասխանությունը նկատվել է անմիջապես ստանալիս` մինչև առաքիչի հեռանալը: 

1.2. Եթե պատվիրատուն բավարարված չէ իր գնումից, ապա 14 օրվա ընթացքում կարող է վերադարձնել կամ փոխանակել այն այլ ապրանքով՝ համապատասխան «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի:

1.2.1. Վերադարձի կամ փոխանակման համար պարտադիր պայմաններն են` 

• Ապրանքի չօգտագործված լինելու հանգամանքը /վիճահարույց լինելու դեպքում եզրակացությունը տալիս է ընկերության մասնագետը/:

• ապրանքի ապրանքատեսքի, սպառողական հատկանիշների, կապարակնիքների պահպանված լինելը:

• պիտակների առկայությունը ապրանքի վրա` չվնասված:

• սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ:

1.2.2. Ապրանքը ենթակա չէ վերադարձման կամ փոխանակման, եթե այն հանդիսանում է` 

• Մեկանգամյա օգտագործման ապրանք, 

• Փչովի իր, 

• Ներքնազգեստ, անձնական հիգիենայի պարագա, 

• Զարդերի որոշակի խմբի իր, որի փորձարկումը կարող է հանգեցնել հիգիենայի նորմերի խախտման /օրինակ` ականջօղ/, 

• Կոսմետիկայի պարագաներ, 

• Սնունդ, կամ սննդի հետ առնչվող տարա, 

• Դեղորայք, վիտամին, սննդային հավելում, 

• «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վերադարձման կամ փոխանակման ոչ ենթակա ապրանք: 

1.2.3.  Պատվիրատուն պարտավոր է առաքիչի ներկայությամբ բացել և ստուգել ապրանքի սարքին լինելը և տեղեկացնել անմիջապես առաքիչին, եթե կան խնդիրներ: Այլապես, առաքիչի հեռանալուց հետո, «Նավավան» ՍՊԸ ընկերությունը, ինչպես նաև Առաքող ընկերությունը, որևէ պատվասխանատվություն չեն կրում հետագա խնդիրների համար:

1.3. Ապրանքը ենթակա չէ վերադարձման կամ փոխանակման եթե չի բավարարում 1.2.1, 1.2.2 և 1.2.3 կետերի որևէ պայմանին: 

1.4. Առաքված ապրանքի վերադարձը կամ փոխանակումը, եթե պահպանվել  1.1 կետում նշված պայմանը, գնորդի ցանկությամբ, առաքման միջոցով կարող է իրականացվել գնորդի հաշվին` համապատասխան առաքող ընկերության սակագների: 

1.5. Ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման պարագայում իրականցվում է հաշվանցում Ընկերության և գնորդի հաշիվների միջև: Գնորդին գումարի վերադարձը իրականցվում է նրա կողմից գնումն իրականացրած` (Առաքում) 4 կետում նշված վճարման տարբերակի հաշվին: 

2. Այլ դրույթներ 

 

 «ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»-ը ենթակա է Ընկերության կողմից միակողմանի խմբագրման և/կամ փոփոխման: Պատվիրատուի/գնորդի կողմից վերոնշյալ քաղաքականության խմբագրությունից և/կամ փոփոխությունից հետո պատվերի կատարումը համարվում է դրան ծանոթացում և դրա պայմանների ընդունում: